sport คืออะไร

sport คืออะไร

sport คืออะไร กีฬานั้นประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

การกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน

sport คืออะไร มีคุณลักษณะเฉพาะ คือ

 • มีความสนุกสนาน
 • มีความสุขเมื่อได้เล่น
 • มีเสน่ห์แห่งความท้าทาย(มี แพ้ มี ชนะ มีชนะ แล้วชนะอีก แพ้ก็มี)
 • มีความสามารถดึงดูดผู้ชม ผู้ดู และสื่อต่างๆ รวมทั้งผู้สนับสนุน สปอนเซอร์(เกิดเป็นรายได้ เกิดเป็นธุรกิจกีฬา)
 • สามารถ ดึงดูดผู้ชมได้ทั่วทั้งโลก(เช่น.การแข่งขันฟุตบอลโลก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก) ทำให้เกิดสมาชิก และแฟนคลับตามมา

ชนิดของกีฬา อาจแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ

 1. ประเภทการแข่งขันความเร็ว
 2. ประเภทการแข่งเป็นคู่แข่งขัน
 3. ประเภทการบรรลุผล
 4. ประเภทอี่นๆ

ต้นกำเนิดกีฬา

sport คืออะไร ประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

กีฬาหลายประเภทได้มีการจัดการแข่งขันในระดับเขต ประเทศ และระดับโลก ซึ่งกีฬาหลายชนิดได้มีการใส่เข้าและนำออกโดยการปรับปรุงของทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เช่น รักบี้ ลาครอสส์ หรือ โปโล

การเล่นกีฬา

หมายถึง การเล่น การเล่นเพื่อความแข็งแรงของร่างกายหรือเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินกีฬาเป็นคำที่หมายรวมถึง กิจกรรมการเล่นทั้งที่ต้องออกแรงเพื่อประโยชน์ของร่างกายและจิตใจ และที่ต้องใช้สมองเพื่อความเจริญของสติปัญญาทุกชนิด กีฬาเป็นการเล่นที่มักใช้แข่งขันกันจึงต้องมีกฎ และกติกาในการเล่น กีฬาบางชนิดต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น และมีสถานที่ที่ ใช้เล่นเป็นการเล่นที่ใช้ฝึกร่างกายให้แข็งแรง ฝึกให้รู้จักการยอมรับกฎยอมรับกติกาในการเล่น ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้รู้จัก ชนะ และฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่มีจุดประสงค์แน่นอนในการพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจหมายถึงการ ดำรงรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วมิให้ลดถอยลงปรับปรุงสุขภาพที่ทรุดโทรมให้ดีขึ้นป้องกันโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการขาดออก กำลังกาย ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายจากโรคบางอย่างกีฬาเพื่อสุขภาพจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากกีฬาแข่งขัน อยู่มาก เพราะมิได้เกี่ยวข้องกับชัยชนะ หรือชื่อเสียงเช่นกีฬาแข่งขัน

กีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขัน เกมส์ หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย การบริหารร่างกายและการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ และแม้แต่การปฏิบัติงานหนัก หรืองานอดิเรกที่ใช้แรงกายสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น

ประโยชน์ของการเล่นกีฬา

 1. ระบบหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นตัวดีชีพจรขณะพักลดลงซึ่งแสดงถึง ประสิทธิภาพสำรองของหัวใจดีขึ้นสามารถทำงานได้ดี
 2. ระบบหายใจ ถุงลมหด และขยายยืดตัวได้ดีปอดแข็งแรง
 3. ระบบกล้ามเนื้อ แข็งแรง
 4. ระบบโครงกระดูก กระดูกข้อต่อแข็งแรง ข้อต่อเคลื่อน ไหวได้ดี
 5. ทำให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
 6. ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพ ในด้านความทนทาน แข็ง แรง อ่อนตัว ว่องไว และการทรงตัวดี สามารถทำงาน ต่างๆ ได้ มากขึ้น ความเหนื่อยมีน้อยลง กระฉับกระเฉง ไม่อ่อนเพลีย
 7. มีโอกาสบริหารร่างกายได้ทุกส่วน ช่วยควบคุมน้ำหนัก ตัวและทรวดทรง
 8. ช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด
 9. นอนหลับสบายลดความตรึงเครียดในสมอง
 10. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสติปัญญาและความคิดสร้าง สรรค์ที่ดี

วิทยาศาสตร์การกีฬา คืออะไร

‘วิทยาศาสตร์การกีฬา’ คือ ศาสตร์หนึ่งซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า ด้วยการศึกษาถึงผลที่มาจากการเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายภายใต้กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ มาผสมผสายร่วมกับเทคนิคทางด้านเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพร้อมยกศักยภาพร่างกายของนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยใช้หลักทางด้านวิชาสรีรวิทยา, จิตวิทยา, สังคมวิทยา รวมทั้งอื่นๆ เพราะฉะนั้นนั้น วิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นการรวมสรรพวิชาต่างๆมากมาย ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทางด้านสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิทยาการกีฬา, จิตวิทยาการกีฬา, สังคมวิทยาการกีฬา, เวชศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

ประเภทการศึกษา ‘วิทยาศาสตร์การกีฬา

 1. กายวิภาคศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆของร่างกาย ซึ่งประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่าง และสัดส่วนของร่างกายของนักกีฬาแต่ละคน เช่น กระดูก, กล้ามเนื้อ, ข้อต่อ, หัวใจ เป็นต้น
 2. สรีรวิทยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอวัยวะรวมทั้งระบบต่างๆของร่างกาย รวมทั้งหาสาเหตุที่นำไปสู่การเสื่อมสภาพของระบบของอวัยวะต่างๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ
 3. ชีวกลศาสตร์ คือ ศึกษา กล้ามเนื้อ, กระดูก, เส้นเอ็น เป็นต้น เพื่อพัฒนานำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละประเภทกีฬา รวมทั้งสร้างการฝึกซ้อมและเรียนรู้ความแตกต่างของร่างกายซึ่งแตกต่างกันไป
 4. การฝึกซ้อมกีฬา คือ ศาสตร์ที่ศึกษารูปแบบวิธีฝึก ให้เหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละบุคคล โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยในด้านต่างๆ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงอายุ, เพศ, วัย รวมทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อหาหนทางยกระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
 5. โภชนาการทางกีฬา คือ การศึกษาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า, วิตามิน, สารอาหาร ของอาหารแต่ละชนิด สัดส่วนทั้งทางด้านปริมาตร และคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ใน การเก็บสำรองพลังงาน, การชดเชยพลังงาน เป็นต้น ซึ่งการรับประทานอาหารให้เหมาะสม จะช่วยเสริมโครงร่างตลอดจนยะระดับความสามารถของร่างกายให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 6. จิตวิทยาการกีฬา คือ วิชาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคิด, ความสามารถพิเศษเฉพาะตน, การเคลื่อนไหว รวมทั้งทักษะกีฬาในด้านต่างๆ รวมถึงการตัดสินใจที่เฉียบคม ในแต่ล่ะสถานการณ์จริงที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อเกมการแข่งขันรวมทั้งการแสดงออก แสดงให้เห็นถึงทักษะพิเศษของนักกีฬาในแต่ล่ะบุคคล
 7. เวชศาสตร์การกีฬา คือ ศาสตร์ทางด้านเยียวยา ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน, รักษา รวมทั้งฟื้นฟู สภาพร่างกายให้แก่นักกีฬาในทุกๆช่วง เพื่อเสริมสร้างให้สมรรถภาพทางกาย อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งยังพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด
 8. เทคโนโลยีการกีฬา ให้ความรู้อย่างเจาะลึก เกี่ยวกับการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ, การใช้เครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริมให้แก่นักกีฬา เป็นการนำองค์ความรู้ ความก้าวหน้าสมัยใหม่ ให้ควบคู่ไปกับวิชาทางกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

บทความที่เกี่ยวข้อง